Política de Privacidade e Aviso Legal

De acordo co Reglamento Xeral de Protección de Datos, EUROGABINETE S.L.U, cuias actividades se relacionan co sector do montaxe integral de centros e locais comerciais, comunica aos usuarios de www.eurogabinete.com, a seguinte información sobre protección de datos:

INTRODUCCIÓN E DATOS DA COMPAÑÍA

El presente se constituye como el Aviso Legal y las Condiciones de Uso que regulan el acceso, navegación y uso de la Web de EUROGABINETE S.L.U ubicada en la URL www.eurogabinete.com.

EUROGABINETE S.L.U. unha entidade co seu domicilio social atópase no C / Santiago Rey Fernández Latorre nº 51 – 3º Izda CIF: B15141484

Para comunicarse con EUROGABINETE S.L.U, de xeito directo e efectivo, podrá poñerse en contacto no teléfono 981 12 60 69, no correo electrónico belenfl@eurogabinete.com

RESPONSABLE

EUROGABINETE S.L.U.

C/ Santiago Rey Fernández Latorre nº 51 – 3º Izda

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

belenfl@eurogabinete.com

FINALIDADE

1.- Xestionar e atender as consultas, suxerencias ou reclamacións recibidas solicitando ou enviando información.

2.- Desarrollar, realizar e xestionar os procesos de selección de persoal das empresas do Grupo Caamaño.

3.- Xestionar a relación contractual coas empresas do Grupo Caamaño para a prestación dos servizos solicitados.

LEXITIMACIÓN

Consentimento do interese para as finalidades 1 e 2.

Execución dun contrato para a finalidade 3.

DESTINATARIOS

Os datos facilitados para os procesos de selección poderán ser cedidos ás distintas empresas que conforman o Grupo Caamaño, cuias actividades se relacionan co sector do montaxe integral de centros e locais comerciais, só para cumprir coa finalidade descrita.

Os restantes datos facilitados non serán cedidos a terceiros, salvo obrigación legal, como á Administración Tributaria ou aos Organismos da Seguridade. Dichos datos poderán ser obxecto de tratamento por terceiras entidades prestadoras de servizos, tales como entidades financeiras ou empresas directamente relacionadas co responsable.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Non se realizan transferencias internacionais.

DEREITOS

Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos a Vostede, a súa rectificación ou supresión e, cando proceda, a limitación do seu tratamento, a súa oposición ao tratamento e o dereito á portabilidade dos datos, por medio de escrito dirixido ao Departamento de RRHH, a dirección indicada no apartado de Responsable ou por correo electrónico á dirección belenfl@eurogabinete.com

No caso de que o consideremos necesario para poder identificalo, podemos solicitar copia dun documento acreditando a súa identidade.

Si non proporcionamos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos tamén tendrán dereito a revocarlo en calquera momento.

Asimismo, Vostede tendrá dereito a interponer unha reclamación fronte á Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos relativos a consultas, suxerencias ou reclamacións serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para que se recabaron.

Os datos relativos aos procesos de selección serán eliminados unha vez transcorridos 4 anos desde a súa remisión.

Os datos necesarios para xestionar a relación contractual serán conservados ata a finalización da mesma.

Independientemente de que tratemos os seus datos durante o tempo necesario para cumprir cada finalidade, posteriormente os conservaremos debidamente gardados e protexidos, o que implica que estarán dispoñibles tan só a unha solicitude de Xulgados e Tribunais, Ministerio Fiscal ás Administracións Públicas competentes, durante o tempo no que pudieran xurdir responsabilidades derivadas do tratamento, en cumprimento coa normativa vixente en cada momento (lexislación de protección de datos ou Código Civil, entre outras). Unha vez prescribindo as posibles accións, procedemos á supresión dos datos persoais.

Os datos que nos facilitan serán tratados adoptando os niveis de seguridade adecuados conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, gardándose as debidas medidas de seguridade tanto técnicas como organizativas para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso sen autorización, habida conta do estado da tecnoloxía.

Ao cumprir os diversos formularios e enviar a información anteriormente indicada, Vostede manifestou ter leído e aceptado expresamente a presente cláusula de protección de datos e nos otorga o consentimento inequívoco e expreso para o tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades indicadas.