Ética profesional

Políticas Internas

Como parte do noso compromiso co cliente e o respeto da nosa profesión, a ética empresarial eurogabinete dispón dunha normativa interna que regula o comportamento ético e responsable que debe inspirar e presidir a actuación de todos os membros do despacho o seu propio CÓDIGO ÉTICO e a transparencia en todos os seus ámbitos de actuación

Normas deontológicas

El cumplimiento de este código se entiende sin perjuicio de la estricta observancia de la normativa aplicable, de las normas deontológicas y de las demás disposiciones.

CÓDIGO DEONTOLÓXICO DA ABOGACÍA

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO


POLITICA DE CONFLICTO DE INTERESES