Particulares

Dereito de familia


Dentro desta disciplina fumos especializandonos nos novos modelos familiares xurdidos nos últimos anos (familias monoparentais, familias reconstituídas, parellas de feito, parellas heterosexuais ou homosexuais sen matrimonio, matrimonio homosexual), brindando asistencia a profesionais especializados a todos os persoais e patrimoniais. relacións que se orixinan polo parentesco e o matrimonio

En particular, os nosos servizos en materia familiar inclúen

MATRIMONIO, parellas e unións de feito

– Redacción e protocolización de acordos prenupciais e de matrimonio.

– Separacións e divorcios de mutuo acordo ou contencioso

– Procedemento matrimonial, máis uxorio e parellas domésticas

– Asesoramento, negociación e redacción de acordos reguladores

– Liquidación do réxime matrimonial

– Mediacións familiares

– Reclamacións en materia de impago de pensións, gastos extraordinarios.

– Modificacións das medidas (revisión das pensións, cambios de custodia …)

– Resolución de conflitos relacionados coa patria potestade.

– Negociación e solicitudes de custodia compartida.

– Tramitación de nulidades eclesiásticas.

FILIACIÓN e TITULA

– Reclamacións ou impugnación de paternidade

– Solicitudes de discapacidade civil

– Discapacidades das persoas maiores por demencia e enfermidades dexenerativas.

– Constitución de tutelas, curatelas

– Asistencia xurídica e preparación de inventarios e rendición de contas dos titores

– Tramitación de prórrogas da patria potestade

– Solicitudes de autorización xudicial para a venda de bens menores / incapaces

– Expedientes de adopción